Dr Nevenka Pantić-Vuković

spec. radiologije

Završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1999. godine. Polaže specijalistički ispit iz radiologije 2015. godine. Posjeduje 15-godišnje iskustvo u hitnoj službi, sedam godina provela radeći u inostranstvu. Obučena i licencirana za rad na ultrazvučnim aparatima (ultrazvučna dijagnostika), skenerima (CT dijagnostika), skopijama, aparatima za magnetno rezonantni imidžing (MRI dijagnostika) kao i interventnoj radiologiji; sprovođenje dijagnostičkih procedura  ambulantnim i bolničkim pacijentima u skladu sa protokolima i pravilima radiološke službe. Od 2011. godine stalno zaposlena u Opštoj bolnici “Srbija” Istočno Sarajevo. Pohađala internacionalne kongrese, posebno usavršavanje u oblasti neuroradiologije.

Dr Oliver Radmili

spec. radiologije

Rođen u Beogradu 1977. godine.  Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,64.  Specijalista radiologije, subspecijalista angiologije, zaposlen na Klinici za vaskularnu i endovakularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Prevashodno se bavi ultrazvučnom i MDCT dijagnostikom bolesti kardiovaskularnog sistema. Autor je i koautor više članaka u domaćim i stranim časopisima, kao i poglavlja u knjigama i udžbenicima.  Član je Internacionalnog udruženja angiologa, kao i Udruženja angiologa Srbije. U januaru 2012. godine u Kopenhagenu pohađao «Basic/advanced course in vascular ultrasound» u organizaciji European Society for Vascular Surgery. U januaru 2017. godine pohađao kurs iz oblasti MDCT arteriografije i koronarografije u Univerzitetskoj bolnici u Bjalistoku. Redovno učestvuje na «Schools of Cardiac Diagnostics» u organizaciji European Society for Cardiovascular Radiology.

Dr Zoran Ivković

spec. radiologije

Rođen u Nevesinju, 14.06.1974.godine. Završio Medicinski fakultet u Foči 2001. godine. Od januara 2006. godine zaposlen u UB Foča. Polaže specijalistički ispit iz radiologije 2010. godine od kada je i načelnik Službe za radiološku dijagnostiku. 2016. godine prelazi u Opštu bolnicu u Trebinju. U septembru 2013. godine  upisuje doktorske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, Srbija. Stručno se usavršava na odjeljenju za dječiju radiologiju u Kliničkoj bolnici u Uppsali u Švedskoj. Edukaciju iz oblasti kolor doplera i CT dijagnsostike pohađao u Sremskoj Kamenici, Srbija. Učesnik brojnih kongresa i simpozijuma u zemlji i inostranstvu. Oblasti bavljenja: konvencionalna radiologija, kontrastne metode (irigografija, intravenska urografija, pregled želuca i jednjaka u jednostrukom i dvostrukom kontrastu, mikciona urografija, itd), CT dijagnostika (grudnog koša, abdomena, karlice i lokomotornog sistema), CT angiografija (gornjih i donjih ekstremiteta, grudne i abdominalne aorte), ultrazvučna dijagnstika, kao i ultrazvukom vođene biopsije.

Dr Obrad Jović

spec. radiologije

Rođen 23.12.1976. godine u  Minhenu. Završio Medicinski fakultet u Banja Luci. U periodu od 2007.-2011. godine na specijalizaciji iz radiologije u KC Banja Luka kod prof. dr Vujnovića, u Imaging centru Sremska Kamenica kod prof. dr Prvulović, na Institutu za onkologiju Sremska Kamenica kod prof. dr Erak, na Institutu dijagnostičke i interventne radiologije KC Niš, kod prof. dr Bošnjaković. Zaposlen trenutno u službi za radiologiju opšte bolnice „Sveti Luka“ Doboj. Oblasti bavljenja: RTG dijagnostika, ultrasonografija (abomena i male karlice, mekih tkiva, koštano-zglobnog sistema, krvnih sudova svih anatomskih regija, dojki…), kompjuterizovana tomografija (sve vrste pregleda kompjuterizovanom tomografijom, uključujući angiografiju, urografiju, kolonografiju…), magnetna rezonanca (sve vrste pregleda magnetnom rezonancom, uključujući pregled dojki, enterografiju, MR koštano-zglobnog sistema…), dijagnostika oboljenja dojke (ultrasonografija, mamografija, MR dojki, kor biopsija dojke). Autor stručnih radova na domaćim i međunarodnim (Srbija) kongresima, kao i nekoliko radova u domaćim i inostranim stručnim časopisima.

Dr Nebojša Radojčić

spec. radiologije

Rođen 06.04.1978. godine. Medicinski fakultet zavrsio u Banja Luci 2006. godine, specijalizaciju iz radiologije pohađao u periodu 2008-2012. godine u UKC Banja Luka i KC Niš. Specijalisticki ispit položio u junu 2012. godine. Od juna 2012. godine radi kao radiolog u OB “Sveti Luka” u Doboju u službi za  radiologiju u sklopu rentgen dijagnostike, ultrazvučne dijagnostike sa  color doppler pregledima krvnih sudova, CT dijagnostike i NMR dijagnostike. U toku dosadašnjeg rada obavljao poslove konslultanta za UKC Istocno Sarajevo u sklopu NMR dijagnostike.

Mr sci. med. dr Biljana Šeha

spec. radijacione onkologije

Specijalista radiolog. Medicinski fakultet i specijalizaciju  završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlena u Kliničkom Centru Srbije – Klinika za neurohirurgiju – odjeljenje gama nož. Magistarski rad iz oblasti onkologije odbranila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa onkološkim pacijentima. Član onkološkog konziljuma.

Dr Vladimir Vukov

spec. interne medicine, subspec. onkologije

Rođen 1974. godine u Beogradu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beorgadu završio decembra 1999.godine. Specijalistički ispit iz Interne medicine položio maja 2006.god. Subspecijalistički ispit iz onkologije položio juna 2011.godine, rad odbranio novembra 2014.godine.
Aktivno učestvovao u stvaranju Službe Medikalne onkologije KBC Zemun, kao jedan od glavnih osnivača. Od decembra 2013. godine raspoređen na mjestu šefa Odeljenja kliničke onkologije. U periodu rada u KBC Zemun aktivno učestovavo u radu onkološkog Konzilijuma, ordiniranju antineoplastične terapije u ambulatornim i stacionarnim bolničkim uslovima, zbrinjavanju pacijenata od posledica neželjenih efekata citotoksične terapije, palijativnoj terapiji terminalnih pacijenata, uzimao učešće u kliničkim studijama, donosio odluke u vezi organizacije rada Službe medikalne onkologije. Od avgusta 2017.godine zaposlen stalno u Atlas Klinici kao medikalni onkolog. Tokom perioda 2017-2019 uveo u praksu tehnologiju precizne onkologije implementiranjem moleklarnog profilisanog tumora; postavio procedure i protokole za bezbedno primanje antineoplastične terapije; uspostavio saradnju sa labaratorijama za teranostiku Foundation Medicine INC Boston, R.G.C.C Basel-SWISS, IPG Oncoshare Brisel,  GenomaLab Milano u cilju određivanja i sprovođenja personalizovane antineoplastične terapije; obezbjeđivanje programa podrške za nabavku savremene „target“ terapije Roche, AMICUS, Pharma Swiss.

Prim. dr sci. med. Zoran Tomašević

spec. interne medicine, subspec. onkolog

Specijalista interne medicine sa 30 godina iskustva na Insitutu za onkologiju i radiologiju Srbije u oblasti medikalne onkologije. Trenutno zaposlen kao ljekar specijalista u Dnevnoj bolnici za hemioterapiju, na poziciji šefa odsjeka za hemioterapiju, Klinike za medikalnu onkologiju instituta. Magistarske studije završio 1996. godine, doktorsku disertaciju odbranio 2009. godine. Pomoćnik direktora za zdravstvenu djelatnost IORS-a od 2000.-2010. godine. Postao naučni saradnik 2010. godine.
Posebni klinički interes: karcinom dojke, kolorektalni kancer, ginekološki maligniteti, sarkomi, Hodgkin i non-Hodgkin limfomi, suportivna terapija onkoloških bolesnika.
Članstva: Lekarska komora Srbije, 1986.; European Society of Oncology (ESO), 1988; Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC), 1997.; European Society for Medical Oncology (ESMO), 1998.; Društvo Srbije za borbu protiv raka, 2001.; Central East European Oncology Group (CEEOG), 2002.; American Society of Clinical Oncology (ASCO), 2003.; Udruženje medikalnih onkologa Srbije (UMOS), 2005.

Mr. sci. med. dr Nikolina Dukić

spec. interne medicine, subspec. onkologije

Rođena 17. jula 1981. godine u Sarajevu. Medicinski fakultet u Foči završila je 2007. godine. Specijalistički ispit iz interne medicine položila 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Foči. Subspecijalistički ispit iz internističke onkologije položila 2016. godine na Medicinskom fakultetu u Banja Luci. Zaposlena u Univerzitetskoj bolnici Foča kao šef odseka onkologije na odjeljenju Onkologija. Magistarski rad odbranila je 2015. godine na Medicinskom fakutetu u Foči. Viši je asistent na katedri za Internu medicinu na Medicinskom fakultetu u Foči. Učesnik brojnih domaćih i inostranih stručnih sastanaka.

Prim. dr Jadranka Jovović

spec. interne medicine, subspec. hematologije i medicinske onkologije

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1987. godine. Specijalistički ispit iz interne medicine položila na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1998. godine. Subspecijalizaciju iz hematologije završila na Klinici za hematologiju KCS u Beogradu 2000. godine. Subspecijalizaciju iz medicinske onkologije na KC Univerziteta u Sarajevu položila 2006. godine. Zvanje primarijusa stekla u aprilu 2007. godine. Poslednjih 20 godina provela radeći u JZU Bolnica “Srbija” Istočno Sarajevo, najvećim dijelom kao rukovodilac odjeljenja onkologije i hematologije. Učestvovala kao glavni istraživač u međunarodnoj kliničkoj studiji / pod pokroviteljstvom Roche-a / iz oblasti terapije Non-Hodkgin limfoma i difuznih krupnoćelijskih limfoma u trajanju od tri godine.

Doc. dr sci. med. Nenad Lalović

spec. opšte hirurgije

Rođen 03.03.1982. godine u Sarajevu. Medicinski fakultet u Foči upisao 2000. godine, a diplomirao 2007. godine sa prosječnom ocjenom 9.59. Autor velikog broja radova objavljenih u domaćim i inostranim naučnim časopisima. Položio specijalistički ispit iz opšte hirurgije 2014. godine. Odbranio doktorsku tezu iz oblasti kolorektalne i onkološke hirurgije 2016. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Završio subspecijalizaciju iz onkologije 2017. godine. Izabran u zvanje docenta na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu u martu 2017. godine. Načelnik odjeljenja za hirurške grane u Univerzitetskoj bolnici u Foči od 2020. godine. Stručno usavršavanje obavljao na Institutu za onkologiju Sremska Kamenica, VMA Beograd, Prva hirurška klinika u Beogradu. Usavršavanje iz oblasti laparaskopske hirurgije obavljao u Sloveniji i Mađarskoj.

Dr Milan Grujić

spec. interne medicine, subspec. bronholog

Završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Zaposlen na Kliničkom centru Srbije, načelnik odjeljenja za bronhologiju i invazivnu pulmološku dijagnostiku. Autor mnogobrojnih radova iz oblasti pulmologije, kontinuirano se usavršava širom Evrope. Član Udruženja pulmologa Srbije. Posebne oblasti bavljenja su invazivne dijagnostičke metode u pulmologiji, terapijska i dijagnstička bronshoskopija.

Prof. dr Miloš Velinović

kardiohirurg

Rođen 1964. godine u Novom Pazaru. Medicinski fakultet završio u Beogradu 1989. godine, srednja ocjena 9,07. Doktorirao 2003. godine, naziv disertacije „Hirurška revaskularizacija miokarda kod bolesnika sa hroničnom ishemijskom kardiomiopatijom i ejekcionom frakcijom leve komore manjom od 30%“ . Specijalizaciju iz opšte hirurgije položio 1995. godine sa odličnim uspjehom na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Užu specijalizaciju iz kardiohirurgije položio 2011. godine. Postao asistent 1998. godine, izabran u zvanje docenta 2007. godine. Prvi izbor za zvanje vanrednog profesora 2013. godine. Izabran za redovnog profesora 2018. godine. Autor brojnih radova I publikacija iz oblasti kardiohirurgije. U radnom iskustvu preko 3000 operacija iz oblasti koronarne, aortne i hirurgije zalistaka.

Prof. dr Mile Vraneš

spec. opšte i subspec. kardiovaskularne hirurgije

Završio Medicinski fakultet u Beogradu. Specijalizaciju završio na Drugoj hirurškoj klinici Kliničkog centra Srbije. Redovan profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Šef katedre za kardiohirurgiju do odlaska u penziju 2019. godine. Poseduje 36 godina iskustva kao kardiovaskularni hirurg. Preko 5 hiljada operacija na srcu i krvnim sudovima. Brojne publikacije iz oblasti kardiohirurgije. Član Evropskog kardiovaskularnog udruženja.

Dr Vanja Trkulja

spec. neurologije

Specijalista neurologije. Zaposlen u Kliničko-Bolničkom centru Zvezdara. Radio u Kliničkom centru Istočno Sarajevo. Medicinski fakultet završio u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Specijalizaciju iz neurologije završio u Beogradu. Školu ultrazvučne dijagnostike kranio-cervikalnih krvnih sudova (škola neurosonologije -ultrazvučni pregledi krvnih sudova glave i vrata) završio u Specijalnoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“. Uža oblast interesovanja su glavobolje i cerebrovaskularna oboljenja. Posjeduje višegodišnje iskustvo u radu sa neurološkim pacijentima.